Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Białej Podlaskiej mieści się  w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, sekretariat pok, 24.

Wejście do siedziby Delegatury jest możliwe od ul. Brzeskiej chodnikiem prowadzącym bezpośrednio do głównego wejścia oraz bezpośrednio z ogólnodostępnego parkingu usytuowanego po przeciwnej stronie budynku na który wjazd znajduje się od ul. Narutowicza. Przy wejściu głównym od ul. Brzeskiej znajduje się podjazd umożliwiający dostanie się do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla Osób z niepełnosprawnością. Dojazd do ww. miejsc parkingowych możliwy jest od ul. Narutowicza pomiędzy zamkniętym parkingiem urzędu a parkingiem przy kościele znajdującym się obok budynku urzędu. Wewnątrz budynku można poruszać się z wykorzystaniem klatek schodowych oraz dwóch wind osobowych, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku. Na parterze w sąsiedztwie portierni zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia delegatury są wyposażone w drzwi o szerokości 80 cm. a wejście do budynku ok 150 cm.

 

Uwaga: w okresie pandemii drzwi od strony parkingu przy ul. Narutowicza są zamknięte i możliwe jest tylko wejście od strony ul Brzeskiej